• இயக்கம் இந்தியா வாட்ஸ்ஆப் குரூப்பில் இணைய 7667332222 என்ற எண்ணுக்கு குறுச்செய்தி அனுப்புங்க;   இயக்கம் இந்தியா வாட்ஸ்ஆப் குரூப்பில் இணைய 7667332222 என்ற எண்ணுக்கு குறுச்செய்தி அனுப்புங்க!