நோக்கம்
ஒவ்வொரு இந்தியனும் தமிழனும் சாதனைபுரிதல் அதற்கான வாய்ப்பு வசதிகளை ஏற்படுத்திக்கொள்ளுதல்.
செயலாக்கம்
நோக்கம் நிறைவேற தேவையான கட்டமைப்புகளை உருவாக்கிக்கொள்ளுதல்.
கொள்கை
சோஷலிச, சுயசார்புடைய, இயற்கையோடு இயைந்த, அற, தரத்தன்மை.

சமீபத்திய நிகழ்வுகள் / பிரச்சனைகள்

Delta ryots slam move to release water for Salem

Delta ryots slam move to release water for Salem

Already unsure of the availability of adequate water for the current samba and thalady paddy crops raised on several lakh acres in the delta region, farmers are aghast at the continued supply of water for the upper reaches of Salem district in contravention of established rules and regulations.

Poor Quality Manhole

Poor Quality Manhole

Not even 6 months, the newly laid rainwater drainage manholes in our area got damaged and motorist are at risk now because of the hole almost at the centre of the road. More than 10 such manholes are damaged..

  • Rathin
  • 17-12-2017
  •  (1)
  •  (1)
  •  (0)
  •  (2)